Popular Articles

Фотографија од целиот свет: хелсинки

Денес во делот "Околу светот" е претставена збирка фотографии од градот Хеленка. Фотогалерија Вкупно | 34 слики

Чаир во внатрешноста - 75 примери на модели

Обично, убава столици се инсталирани во пространи сали или живеалишта на куќата. Но, со внимателен избор, лесно можете да го најдете оригиналниот стол за трпезарија или детска соба за игри. Прво, сопствениците мора да ја земат предвид потребната

Зонирање на просторијата во спалната и во дневната соба:

Форматот на студискиот стан има стекнато таква луда популарност за која се создаваат десетици илјади проекти за проектирање. Идејата за комбинирање на неколку одделни зони во една соба прво се случи на американскиот архитект со германски корени -

Графички стил и предмети на уметноста како совршен пример за

Во денешниот наратив, постојат неколку идеи за украсување на дневна соба во стилот на црно-бела графика. Прекрасен студиски стан, украсен во стилот на контрасти, исполнет со уметнички дела и антички мебел, му припаѓа на креативната двојка - Сара

Современа дизајнерска мебел - 60 најдобри фотографии

Дизајнерскиот мебел е во состојба да создаде апсолутно уникатна атмосфера во внатрешноста, бидејќи често се прави за нарачки во единечни копии. Невозможно е да се помине таков мебел. Willy-nilly, таа го спречува нејзиниот поглед, привлекувајќи ја

Телефон-компјутер tpm vipni од дизајнерот имран шеик

Концептот на телефон-компјутер ТПМ ВИПНИ - ова е повеќе од само паметен телефон. Уредот му припаѓа на класата ултра-мобилен компјутери. Дизајнер Имран Шеик (Имран Шеик) го разви концептот на уредот со цел да ја демонстрира својата идеја за тоа што

Плетење за дома и за внатрешни работи - 30 фото примероци

Желбата да се биде посебна и уникатна е природна по природа. Човечките активности се секогаш насочени кон создавање на себеси како неопходна личност. Овој квалитет се манифестира и во желбата да се трансформира околината во нешто индивидуално.

Гардероба 2 кв.м. м - слика на интересни опции за дизајн за

За многумина, дизајнот на гардероба, некој вид на неисполнет сон. Повеќето од собите за соблекувалната одвојуваат мали квадратни метри. До денес, ништо не е можно. Па дури и соблекувалната 2 квадратни. м. Има право да постои во станот на секое лице,

Внатрешност на мала бања - 115 фотографии со идеално

Која е првото нешто што треба да се обрне внимание, размислувајќи низ внатрешноста на мала бања? Ако собата во буквална смисла на зборот "соба", малку е веројатно дека секој ќе има тешкотии со уредување на основниот мебел, сите потребни санитарна

Внатрешни дизајн опции во модерен стил (60 дизајн идеи)

Внатрешниотдизајннастанвомодеренстилпретставуваминливостанавреметоитехнолошкиотнапредок.Вонашиотсвет,којсеразвиватолкубрзошточовештвотодуринемавремедагинабљудувадостигнувањатавоситеобласти,најновитетехнологиистанааглавнакомпонентавовнатрешностанастановите,куќите,куќитеимезонети.Класичниотдизајннастановитеодамнагоотстапимодерениновстил.Современиотентериер,истотака,требадајарефлектираиндивидуалностаикарактеротнасопственикот,некоидекоративниситнициможедасепретставатвокласиченстилкојносидопирнашармишиквособата.Апартманивомодеренстилнесамоштотребадабидеудобноиудобнозасопственикот,тукуидоволнофункционални,штоодговаранаритамотитрендовитена21век.Затаковдизајнавангардата,којаеприсутнавокласичниотстил,етуѓа,новонекоидеталикласикатасерефлектиравосегашноста.Впрочем,секојјазнаеедноставнатавистинадекановиотедоброзаборавенстар.Така,класичниотдизајннастановичестоеосновазасоздавањенамодеренентериер.Студиостанвомодеренстилеукрасенвотоплиисветлибои,штогоправипросторзаживеењепопространа.Стилскатадневнасобаекомбиниранасотрпезаријата.Мекамебелорганскиизгледаполнсофункционалнимодуларенмебелнаправеноддрво.ДневнасобавомодеренстилвообиченградстанвоБелгород.Вооваастатијапрочитајте:1Модеренентериеринеговитенасоки2Основнииопштикарактеристикинамодеренстил3Кујна-трпезаријавостилотнаАртДеко.Видео4ВнатрешниработинаурбанистичкиапартманиикуќизагостивомодеренстилМодеренентериеринеговитенасокиМодерендизајннастановивклучуванеколкустилови:Насокатанатехнопостоирелативнократко,сепојавипредоколу30години.Соситенеговидеталивовнатрешноста,тојгопренесуварасположениетоисевкупнатасостојбанавреметокогасеодвиваглобалнатакомпјутеризација.Дизајнотидекорацијатанастановитевоовојстилќеимодговараатналуѓетомногуневообичаенииспецифични,бидејќиовојентериерпотсетуванештонасрединатапомеѓуноќенклуб,гаражаилидругнесосемастанбенпростор.Немногулуѓеизбератзасебеовааопцијапорадисвојатасуровостиекстраваганција.Главнитематеријализасоздавањеназаедничкаатмосферасеметалотистаклото.Дизајнотнаѕидовитевостилотнатехносекарактеризирасомазни,правиијаснилинии.Важендеталеосветлување,коеналикуванарефлекторивоноќниклубови.Модеренстилдаванапредстрогибарањазафункционалностанаентериерот.Собататребадабидеопременасоситепотребнимебел,ноостанепространаиненатрупана.Дизајнпроектнагостинскатасобавостилотнатехно.Модерендизајннаентериеротнастановитевостилотнаминимализмотсезаснованапалетанапастелнибои,какоштосебеж,сива,белабојаитн.Воовојтипнапросторијанемасветли,светкавиакцентикоигопривлекуваатвниманието.Основниотконцептнаминимализмотеминималнатаколичинамебелимаксималниотпросторислобода.Декорнаѕидовитевостанот,направенвоовојстил,еминимизиранилиотсутенцелосно.Некоидеталивоентериеротсенаправенивокласиченстил.Лаконскитеформиидиректнителичностисеистотакаинтегралнакарактеристиканаминимализмот.Овојстил,какоивокласичниотстил,еидеалензаукрасувањекабинетвостанзабизнислице.Модернадневнасобавоминималистичкистил.Стилотнаминимализмотнегипрепознаваексцесите,пазатоаеидеалензадизајнотнамалиапартмани.Дизајнотнастанвомодеренхај-текстилсекарактеризирасоладнибои.Боикакосребрена,бела,црна,идеалнизапалетавостилотнахај-тек.Но,незаборавајтезасветлиакценти,коисигурноморадабидатприсутнивоеднасобаодовојтип.Стилотhi-techчестосеспоредувасодизајнот,направенвокласиченстил.Гостинскасобавохај-текстил.Функционаленипрактичендизајннамодеренентериер.Имитацијанатечниметалникапкинаѕидотстанаеденоднајчеститедекоративниелементивохај-текстил.Art-decoстилотенајпогодензакреативнилуѓе.Неговитесветлибои,необичниикреативнидетали,ексклузивнисувениригоносатсвојотвкуснацелокупниотентериер.Современиотдизајннаеднособенстанили,обратно,луксузензамок,дизајниранвоовојстил,честовклучуваелементиодразличникултури,безразликадалитоаепокривсолеопардбојаилишикјапонскавазна.Сечинидекасèсеспоивоедна,нотаквахармоничнацелина.Уметностадекостилсакаконтрасти.Светлицутицутизгледаатдобровопозадинанасветлоснитоновинабеж.ОсновнииопштикарактеристикинамодеренстилМожедасеразликувааттаквиособиниприукрасувањенасобасомодерендизајн:Модерен,какокласичниот,дизајнотнастановитесекарактеризирасоприсуствонајасни,падуриилинии,новоистовремекривитенаскршенилиниихармоничновклопуваатвотаковентериер.Сèштотребадасенаправитребадасенаправиедноставноиконцизно,нобеззагубанафункционалностиголемпростор.Веројатно,просторотееденоднајважнитебарањазавнатрешендизајн,затоаштоживеемевовременаслободаинапредок.Интереснопогодновоовојдизајнефинишнаметал,хром,сјајидругиматеријали.Благодарениенанекоитриковизадизајнвнатрешниотпросторможевизуелнодасезголемиидасенамали.Посебновниманиетребадасепосветинаосветлување.Морадаимамногусветлина!Тојбуквалноморадајапровлекувасобатаодситестрани.Сепрепорачувадаседекорираатпрозорцитеколкуштоеможнопоедноставноиколкуштоеможнопоедноставно,најлеснитетечниткаенини,какоштосеорганза,тул,превез,вискоза,свила,постелнинаисл.Ќебидатнајдобризаова.Ованесамоштоќејапополнипросторијатасоприроднасветлина,тукуивизуелноќејазголеми.Еднаоднајважнитекомпонентиепалетатанабоиинијансикоисеприсутнивомодеренентериер.Стилотнамодеренентериер,направенвосиво-белибои,нагласуваправилноизбраноосветлување.Вистинскатадекорацијанамодерниотентериереогледала.Боитеможедасеменуваат,почнувајќиодпастелнитонови,коисесвојственизаентериеритевокласичниотстилизавршуваатсосветликиселинскимешавини.Главнатаработаедекаситерешенијавобојатребадабидатвохармонијаеднисодруги.Неплашетеседаекспериментиратеприизборотназавршниматеријалиидругидеталиприсоздавањенауникатенизгледнавашиотстан,којќеодговаранавнатрешнатасостојбанасопственикот.Примерзадискретенилаконскивнатрешендизајнвомодеренстил.ЛуксузнаспалнасобавомодеренстилвоселскакуќавоАвстрија.Кујна-трпезаријавостилотнаАртДеко.ВидеоВнатрешностанаградскитестановиикуќитевосовременистилови
- Advertisement -